Ota yhteys ANKKALAMMEN päiväkotiin! 
fi

KYSYMYKSET & VASTAUKSETOlemme koonneet tähän vastauksia kysymyksiin, joita perheet meiltä kysyvät. Toivomme myös sinun saavan tästä osiosta vastauksia sinua askarruttaviin kysymyksiin. Otathan yhteyttä, jos joku asia jää vielä askarruttamaan! Vastaamme mielellämme.

Kysy meiltä:
eelkilokara@gmail.com


PÄIVÄKOTIPAIKAN HAKEMINEN JA VALMIUDET KIELIKYLPYPÄIVÄKOTIIN


K: Miten päiväkotiinne haetaan? 

V: Päiväkotiimme hakemisesta löydät kattavasti tietoa täältä.


K: Sitooko hakemuksen lähettämien ottamaan paikan vastaan?

V: Hakemuksen lähettäminen ei sitouta ottamaan paikkaa vastaan, vaan perhe saa rauhassa tutustua toimintaamme ja tehdä vasta sitten päätöksen. Hakemus kannattaa lähettää mahdollisimman varhain, jotta tiedämme perheenne olevan kiinnostunut hoitopaikasta meillä, ja voimme tarjota teille sopivaa paikkaa.


K: Milloin saan tietää, saanko varhaiskasvatuspaikan teiltä? 

V: Jos perhe on hakenut paikkaa alkaen seuraavan uuden kauden alussa elokuussa, ilmoitamme paikasta perheelle viimeistään maaliskuun aikana. Jos paikkoja jää täyttämättä tai paikkoja vapautuu kesken kauden, voimme tehdä päätöksen vapaiden päiväkotipaikkojen täyttämiseksi jopa parissa päivässä. Tällöin on tärkeää, että lapsi on hakijarekisterissämme. (katso kysymys yltä: Miten päiväkotiinne haetaan?). 


K: Millä perusteella lapset saavat päiväkotipaikan?

V:  Lapset valitaan päiväkotiimme hakemuspäivämäärän, lapsen kielitaidon, ja lapsen iän perusteella. Päiväkodissamme jo olevien lasten sisaruksilla on etuasema, kun päiväkotipaikkoja täytetään.

Päiväkotimme on tarkoitettu 3-6-vuotiaille lapsille, joten lapsen tulee olla 3-vuotias tai täyttää lähi kuukausien aikana kolme vuotta päiväkodissa aloittaessaan. Meillä tulee olla lapsen kanssa yhteinen kieli, joko suomi tai englanti. Siksi kartoitamme lapsen ikätasoisen kielen (suomi/englanti) kehityksen ennen päiväkotipaikan vahvistamista. Esiopetuksessa aloittavan lapsen tulee myös jonkin verran osata puhua englantia. Päiväkotimme ryhmäkoot vaikuttavat siihen, minkä ikäisille lapsille voimme tarjota paikkaa. Yleensä helpoiten paikan saa 3- ja 4-vuotiaana, mutta joskus paikkoja vapautuu myös isompien ryhmissä. 


K: Pitääkö lapsen osata englantia päiväkodissa aloittaessa?

V: Lapsen ikätasoa vastaava suomen- tai englanninkielen taito on edellytys onnistuneelle varhaiskasvatukselle kielikylpypäiväkodissa. Varhaiskasvatuksessa aloittavan 3-5-vuotiaan ei tarvitse osata englantia. Esiopetuksessa aloittavan lapsen tulee osata englantia sen verran, että hän osaa toimia englanninkielisten ohjeiden mukaisesti, ja pystyy ilmaisemaan itseään englanniksi ikätasoisesti. Lapsen soveltuvuus kielen osalta (suomi tai englanti) katsotaan yhdessä perheen kanssa ennen päiväkodissa aloittamista.


K: Voiko teille hakea muut kuin suomen kieltä äidinkielenään puhuvat lapset? 

V: Kyllä, päiväkotiimme voi hakea suomenkielisten lasten lisäksi lapset, joiden englanninkielen taito on kehittynyt ikätasoisesti.

PÄIVÄKOTIPAIKKOJEN HINNAT


K: Kuinka paljon päiväkotipaikkamaksunne ovat?

V: Löydät päiväkotipaikkojemme ajantasaiset hinnat täältä. Päiväkotimme asiakasperheet ovat oikeutettuja moniin eri tukiin. Perheen maksettavaksi jäävä omavastuuosuus riippuu perheelle myönnetyistä tuista. 


K: Mitä päiväkotipaikkamaksu kattaa?

V: Päiväkotipaikkamaksu kattaa kaiken päiväkotitoimintaan liittyvän mukaan lukien tarvikkeet, ruuat ja retket. Ainoa erillinen kustannus on vapaaehtoinen Juvenalian päiväkotimuskari, joka pidetään viikoittain molemmissa päiväkodeissamme. Tästä Juvenalia laskuttaa siihen osallistuvilta perheiltä kausittain. Päiväkotiyhdistyksen hallitus (eli vanhemmat) vahvistaa päiväkotipaikkojen hinnat vuosittain touko-kesäkuussa seuraavalle uudelle, elokuussa alkavalle toimikaudelle. 


K: Saako teillä sisaralennusta?

V: Espoo myöntää Kelan tukien lisäksi yksityisen hoidon tuen sisaruslisää perheille, joilla on vähintään kaksi lasta varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa. Saadakseen sisaruslisää, perheen lasten ei tarvitse olla samassa päiväkodissa. Perhe hakee tuen Espoon kaupungilta erillisellä lomakkeella. Lue lisää Espoon kaupungin sivuilta.  


K: Miksi heinäkuulta peritään päiväkotimaksu, vaikka päiväkoti on kiinni?

V: Päiväkotimme toimintaa ylläpidetään yhdistyksen päiväkotimaksuina keräämillä varoilla, joilla maksetaan päiväkodin juoksevat kulut, kuten tilojen vuokra, myös heinäkuussa. Kaikki yhdistyksen varat käytetään päiväkodin laadukkaaseen toimintaan.  


K: Käykö teille palveluseteli? 

V: Meillä ei käy palveluseteli. Hallituksemme tekemän arvion mukaan emme voi tuottaa laadukkaita varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluita ehdoilla, joihin palvelusetelipäiväkotien tulee sitoutua. Emme halua luopua niistä henkilökunnalle osoittamistamme eduista, jolla takaamme erinomaisen työtyytyväisyyden ja työhön sitoutumisen. Uskomme henkilöstön motivaation olevan yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka tuottaa lapsille hyvän ympäristön kasvaa ja oppia.


PÄIVÄKOTITOIMINTA


K: Millainen päivärytmi teillä on?

V: Päiväkodeissamme on lähes samanlaiset päivärytmit. Tutustu Karakallion ja Kilonpuiston päivärytmeihin. 


K: Ovatko päiväkotienne toimintamallit samanlaiset?

V: Molemmissa päiväkodeissamme jaamme yhteiset arvot ja noudatamme samoja yleisiä toimintaperiaatteita sekä varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia. Pieniä eroavaisuuksia saattaa olla esim. siinä, millaisia retkiä järjestämme. Myös jokaisella opettajalla ja hoitajalla on oma yksilöllinen tapa toteuttaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta, johon heitä haluammekin kannustaa.


K: Millaiset pihat päiväkodeissanne on?

V: Toimipisteissämme on omat aidatut piha-alueet asianmukaisine varusteineen. Voit lukea päiväkotikohtaiset kuvaukset täältä: Karakallio ja Kilonpuisto.


K: Millaiset opetussuunnitelmat teillä on käytössä?

V: Toteutamme sekä varhaiskasvatusta (3-5-vuotiaat) että esiopetusta (6-vuotiaat). Varhaiskasvatustamme ohjaa Espoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma. Samoin esiopetussuunnitelmamme perustuu Espoon kaupungin esiopetussuunnitelmaan.

Lisäksi sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa meillä on käytössä lapsi- ja ryhmäkohtaiset suunnitelmat. Ryhmäkohtaiset suunnitelmat laaditaan ryhmässä olevien lasten tarpeiden, mielenkiinnonkohteiden ja osaamisen perusteella. Jokainen lapsi otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin omien valmiuksiensa mukaisesti. Lapsikohtaiset suunnitelmat teemme yhteistyössä huoltajien kanssa varhaiskasvatus(VASU)- ja esiopetus(LEOPS)-keskusteluissa.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oppimisen alueet ovat: Kielten rikas maailma, Ilmaisun monet muodot, Minä ja meidän yhteisömme, Tutkin ja toimin ympäristössäni sekä Kasvan, liikun ja kehityn. Lisäksi esiopetukseen sisältyy kerran viikossa järjestettävä suomen kielen tunti.


K: Kuka valvoo yksityisten päiväkotien toimintaa?

V: Aluehallintovirasto ja Valvira valvovat varhaiskasvatusta julkisella ja yksityisellä sektorilla. Myös Espoon kaupunki valvoo yksityisen sektorin varhaiskasvatuspalveluita. Vähintään kerran vuodessa kaupungin varhaiskasvatuksen asiantuntija käy ohjauskäynnillä yksityisessä päiväkodissa. Ohjauskäynnin aikana asiantuntija tarkastaa, että päiväkoti toimii sitä ohjaavien lakien ja asetusten mukaisesti ja että tuottamamme varhaiskasvatus ja esiopetus on voimassaolevien opetussuunnitelmien mukaista.


K: Kuinka paljon teillä on lapsia ja kasvatusvastuullisia?

V: Molemmissa päiväkodeissamme on enintään 30 lasta. Kasvatusvastuullisia meillä on viisi molemmissa päiväkodeissa. Näistä päiväkotikohtaisesti kolme on varhaiskasvatuksen opettajia ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Kasvatusvastuullisten lisäksi molemmissa toimipisteessä työskentelee päiväkotiapulainen. 


K: Ymmärtääkö henkilökuntanne suomea? 

V: Kummassakin toimipisteessä on äidinkielenään suomea puhuvaa henkilökuntaa. Myöskin ei äidinkielenä suomea puhuvat opettajat ja hoitajat ymmärtävät ja puhuvat suomea ainakin auttavasti, suurin osa oikein sujuvasti. Eli vaikka lapsi ei osaisikaan vielä englantia, tulee hän ymmärretyksi päiväkodeissamme suomen kielellä. Kielikylvyn alussa henkilökunta täydentää puhettaan ilmeillä ja eleillä. Perheet voivat kommunikoida kanssamme suomeksi tai englanniksi.


K: Mitä on kielikylpypedagogiikka?

V: Toteutamme osittaista varhaista kielikylpyä englanninkielellä. Kielikyvyssä kieli omaksutaan käytännön kokemuksen kautta käyttämällä kieltä kaikessa toiminnassa äidinkielen kaltaisesti. Ominaista kielikylvylle on, että kieltä käytetään oppimisen välineenä, ei kohteena tai päämääränä. Lue sivuiltamme tarkempi kuvaus kielikylpypedagogiikasta.


K: Miten perheen olisi hyvä tukea lapsen kielen kehitystä?

Perheen rooli lapsen äidinkielen tukijana on tärkeä. Äidinkielen kehityksen turvaamiseksi huoltajien on hyvä kiinnittää huomiota kotona siihen, että lapsen kanssa jutellaan, luetaan ja lauletaan äidinkielellä. Erityisesti kielikylvyn alussa lapsi voi kaivata aikuista, jonka puhetta hän ymmärtää, ja tällöin perheen antama tuki on korvaamatonta. 


K: Kuuluuko ohjelmaanne retkiä?

V: Tärkeä osa toimintaamme on järjestää säännöllisesti yhteisiä juhlia ja päiväkodin ulkopuolelle suuntautuvia retkiä. Retkien ja juhlien myötä lasten oppimisympäristöt laajenevat ja monipuolistuvat. Päiväkotiemme keskeinen sijainti mahdollistaa retkien toteuttamisen ympäri pääkaupunkiseutua.

Retkikohteitamme ovat olleet muun muassa pääkaupunkisedun museot (Kansallismuseo, Kiasma, eläin- ja kasvitieteellinen museo, EMMA, Talomuseo Glims), Heureka, Fazer, teatterit (Espoon kaupungin teatteri, Kansallisteatteri, Helsingin kaupunginteatteri, kiertävät teatteriesitykset), kirjastot ja lasten kulttuurikeskus Aurora. Esikoulaisille olemme useana keväänä järjestäneet uimakoulun Leppävaaran uimahallissa.

Lisäksi viikoittain käymme jumpassa ja tarjoamme mahdollisuuden osallistua päiväkodissamme viikoittaiseen Juvenalian päiväkotimuskariin muskariopen johdolla. Emmekä unohda läheltä löytyvää ihanaa metsää ja luontoa, jossa vuodeaikojen mukaisesti käymme paljon liikkumassa.

Retkien lisäksi arkeamme rikastuttavat juhlat. Juhlimme suomalaisia, sekä perheiden ja työntekijöiden kulttuureista nousevia juhlia. Vietämme kaikkien ryhmien kanssa yhdessä juhlapyhiä ja lasten syntymäpäiviä. Muun muassa Halloween on joka vuosi yksi lasten suosikeista. Huoltajat pääsevät myös viettämään kanssamme joulujuhlaa, kevätjuhlaa sekä äitien- ja isänpäivää. . 

Päiväkodin tietoturvallisen viestisovelluksen kautta yhteiset riemun hetket välittyvät perheille talteen kuvina ja videoina. Perheet voivat osallistua myös retkien ja juhlien suunniteluun, esimerkiksi esittelemällä meille erilaisia mahdollisuuksia. Järjestimme mm. heijastintyöpajan etänä aktiivisen huoltajan aloitteesta.


K: Mistä ruokanne tulee?

V: Lounaamme tulee Amicalta. Aamupala, lounassalaatti ja välipala valmistetaan itse päiväkodilla.


K: Lapsellani on allergioita, voitteko ottaa nämä huomioon päiväkodissa? 

V: Otamme huomioon lapsen allergiat, sekä eettisistä tai uskonnollisista syistä johtuvat ruokavaliot.


K: Millä tavalla perheiden ja päiväkodin välinen viestintä toimii? 

V: Käytössämme on tietoturvallinen TinyApp-viestintäsovellus. Se on perheille ilmainen. TinyAppin kautta lähetämme säännöllisesti tiedotteita, kuvia ja videoita lapsen päivästä ja muista tärkeistä asioista. Perheet voivat lähettää sovelluksen kautta viestejä ja kuvia päiväkodille. Myös tiedot lapsen lomista ja sairaspäivistä kulkevat sovelluksen kautta. Huoltajat voivat kommunikoida kanssamme suomeksi tai englanniksi.


K: Pitääkö ilmoittaa, jos haen/tuon lapseni normaalista poikkeavaan aikana?

V: Toivomme, että perheet ilmoittaisivat meille, jos he tuovat/hakevat lapsensa normaalista poikkeavina aikoina. Tällöin osaamme varautua siihen, eikä lapsi ole esimerkiksi juuri mennyt lepäämään, aloittanut ohjattua toimintaa, tai lähtenyt lähimetsään retkelle. Jos lapsi tuodaan kovin myöhään aamulla päiväkodille, emmekä tiedä asiasta, voi häneltä mennä retki ohi.

Meille tulee myös ilmoittaa jos joku lapsen varahakija hakee lapsen, tai lapsi lähtee päiväkodista päiväkotikaverin perheen mukana kotiin. Emme luovuta lasta muille kuin huoltajille, jos emme ole saaneet ilmoitusta huoltajalta. Kaikki viestit voi laittaa viestisovelluksemme kautta.


K: Miten toimin lasten haku tilanteessa?

V: Kun lapsia haetaan ollessamme pihalla, on tärkeää huomioida muutamia asioita, jotka auttavat tekemään tilanteesta turvallisen lapselle. 

  • Huoltaja tai henkilökunta avaa portin lapselle, lapsi ei itse saa avata porttia itse ja juosta huoltajaa vastaan. Lapsi saa poistua pihalta vain portin kautta.
  • Kun huoltaja keskustelee henkilökunnan kanssa, tai hakee lapsen tavaroita päiväkodista lapsi odottaa päiväkodin pihalla.
  • Jos huoltaja hakee lapsen portilta on tärkeää, että hän varmistaa, että ainakin yksi henkilökunnasta on huomioinut lapsen hakutilanteen.

  • Suuri toivomuksemme on myös, että huoltajat eivät ole puhelimessa hakutilanteessa. Meillä voi olla tärkeää kerrottavaa sinulle ja myös lapsen on tärkeää saada jakamaton huomiosi pitkän päiväkotipäivän jälkeen. 

ESIOPETUS


K: Onko päiväkodeissanne virallista eskaria?

V: Olemme Espoon kaupungin virallinen esiopetusyksikkö. Molemmissa päiväkodeissamme tarjoamme virallista esiopetusta. Meillä on vuosien kokemus laadukkaan esiopetuksen toteuttamisesta.


K: Miten esikouluunne haetaan? Voiko teille tulla esikouluun, vaikka ei olisi käynyt teillä päiväkotia?

V: Esiopetukseemme haetaan Espoon kaupungin virallisen esiopetushaun kautta. Meille voi hakea esiopetuspaikkaan, vaikka lapsi ei olisi ollut meillä vielä varhaiskasvatuksessa. Lapselle, joka on meillä varhaiskasvatuksessa ja jatkaa esiopetukseemme, tulee myös hakea esiopetuspaikka Espoon kaupungin virallisessa esiopetushaussa. Tutustu, miten haet meille esiopetukseen.


K: Menevätkö kaikki lapsenne eskarin jälkeen kaksikieliseen/englanninkieliseen kouluun?

V: Osa lapsistamme pyrkii kaksikieliseen tai englanninkieliseen opetukseen. Osa lapsistamme aloittaa suomenkielisessä perusopetuksessa. Tämä on jokaisen perheen oma valinta.


PÄIVÄKODISSA ALOITUS


K: Mitä tulee huomioida ennen kuin lapsi aloittaa päiväkodissa?

V: Lue, miten valmistautua päiväkotiin tuloon: Päiväkodissa aloittaminen.


K: Voiko teillä aloittaa alle 3-vuotiaana? 

V: Tilamme ja henkilökuntamitoituksemme on suunniteltu yli 3-vuotiaille lapsille. Tarvittaessa voimme kuitenkin joustaa muutaman kuukauden aloitusiän kanssa. Kannattaa olla yhteydessä ja kertoa mikä perheen tarve on, niin pyrimme löytämään siihen sopivan ratkaisun.

Päiväkotihakemuksen voi lähettää milloin vain, ja suosittelemmekin tekemään sen mahdollisimman varhain.


K: Onko teillä mahdollisuus puolipäiväpaikkaan? 

V: Pääsääntöisesti varhaiskasvatuspaikkamme ovat kokoaikaisia, mutta tarvittaessa vaikkapa perheen tilanteen muuttuessa (esim. vanhempi jää hoitovapaalle tai työttömäksi) voimme sopia osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta. Hoitomaksu osa-aikaisesta päiväkotipaikasta on 80 % normaalista perheen maksamasta päiväkotipaikkamaksusta. Osa-aikaisuudesta tulee sopia hyvissä ajoin.

Yleisesti ottaen suosittelemme kokopäiväistä varhaiskasvatusta lapsen englannin kielen ja muun kehityksen vahvistamiseksi. Osa-aikaisena ollessaan lapselta jää luonnollisesti osa päiväkodin aktiviteeteista pois ja ryhmäytyminen voi olla haastavampaa verrattuna lapsiin, jotka ovat kokoaikaisesti päiväkodissa. Päiväkodin aloitusvaiheessa osa perheistä pitää lyhyempiä päiviä pari ensimmäistä viikkoa ja jatkavat tämän jälkeen kokoaikaisena. Jokainen perhe voi aina halutessaan hakea lapsensa aikaisemmin päiväkodista ja pitää ylimääräisiä vapaapäiviä, mutta ne eivät vaikuta päiväkotipaikkamaksuun.

Esiopetuksessa oleva lapsi ei voi olla osa-aikaisesti (esim. 4 päivää viikossa) päiväkodissa, sillä esiopetus on velvoittavaa ja sitä annetaan joka arkipäivä 4 tuntia. Emme myöskään suosittele esiopetusikäiselle lapselle osallistumista osapäiväisesti päiväkodin toimintaan. Vaikka itse virallista esiopetusta onkin aamupäivällä, teemme myös iltapäivisin eskareiden kanssa paljon esiopetukseen liittyviä toimintoja ja aktiviteetteja. Usein myös iltapäivisin jatkamme aamupäivällä aloitettuja kokonaisuuksia. 


K: Asun Kauniaisissa, voiko lapseni aloittaa teillä päiväkodissa? 

V: Kyllä. Kauniaisten kaupunki maksaa yksityisen hoidon tukea myös Espoossa sijaitseviin päiväkoteihin, joten voitte hakea paikkaa myös meiltä. Lue lisää.


K: Voiko päiväkodissa aloittaa kesken lukuvuoden? 

V: Päiväkodissamme voi aloittaa myös kesken kauden. Emme voi kuitenkaan taata, että kesken kauden löytyisi sopiva vapaa paikka, sillä pyrimme täyttämään päiväkotipaikat uuden lukuvuoden alkuun (elokuu) mennessä. Paikkoja vapautuu joskus kesken kauden perheidemme tilanteiden muuttuessa. Vapautuvista paikoista voi tiedustella meiltä, tai lähettää päiväkotihakemuksen, niin olemme yhteydessä. Myös some-tilejämme kannattaa seurata, saatamme niissä ilmoittaa vapautuvista paikoista.


K: Jos lapseni aloittaa Karakallion päiväkodissa, niin onko hänellä mahdollisuus vaihtaa hoitopaikkaa Kilonpuiston päiväkotiin, jos perhe on esim. muuttamassa Kilonpuistoon? (Ja toisinpäin.)

V: Periaatteessa lapsella on mahdollisuus vaihtaa päiväkodistamme toiseen, jos perheelle esimerkiksi sijainniltaan sopivammasta päiväkodista vapautuisi paikka. Usein tällaisissa tilanteissa perhe kuitenkin päätyy pitämään lapsen nykyisessä päiväkodissa. Lapsi on saattanut jo kiintyä päiväkotiin, ryhmäytynyt ja muodostanut tärkeitä kaverisuhteita, ja oppinut tuntemaan päiväkodin henkilökunnan ja henkilökunta hänet. Toki aina mielellämme juttelemme perheenne kanssa, ja pyrimme yhdessä miettimään, mikä olisi paras ratkaisu.


YKSITYINEN PÄIVÄKOTIYHDISTYS


K: Mitä tarkoittaa, että päiväkoti on vanhempien kannatusyhdistyksen ylläpitämä?

V: Päiväkotiamme ylläpitää yhdistys, jonka jäseniä ovat kaikki päiväkodissa olevien lasten huoltajat. Päiväkotipaikkamaksu on samalla yhdistyksen jäsenmaksu. Huoltajilla on näin mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan liittymällä hallituksen jäseneksi, tai esimerkiksi antamalla vinkkejä retkiin tai muihin aktiviteetteihin suoraan päiväkodin henkilökunnalle. Lue lisää yhdistyksemme toiminnasta ja tarkoituksesta. Lue lisää yhdistyksemme toiminnasta ja tarkoituksesta.


K: Mitä tarkoittaa voittoa tavoittelematon toiminta?

V: Yhdistyksen toiminta on voittoa tavoittelematonta, eli kaikki varat käytetään laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamiseen. Emme siis käytä varoja muuhun tarkoitukseen tai kerää erillistä voittoa toiminnallamme.


K: Mikä on yksityisen ja kunnallisen päiväkodin ero?

V: Kunnallisilla ja yksityisillä päiväkodeilla ovat samat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteet ja toiminnan laadun mittarit, kuten henkilöstömitoitus ja henkilöstön kelpoisuusvaatimukset. Päiväkotitoimintaa ohjaa sekä yksityisellä että kunnallisella puolella varhaiskasvatus- ja esiopetuksesssa perusopetuslaki.

Kunta valvoo yksityisen varhaiskasvatuksen laatua kuten se valvoo kunnallista varhaiskasvatusta. Käytännössä tämä toteutuu Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen asiantuntijan päiväkoteihimme tekemien, säännöllisten valvontakäyntien muodossa. Olemme laatineet myös Valviran ohjeiden pohjalta omavalvontasuunnitelman, jota päivitämme vuosittain. Suunnitelma on nähtävillä päiväkotiemme aulassa.

Yksityiset päiväkodit pystyvät itse päättämään asiakasmaksuistaan, painotuksistaan sekä lapsivalinnoistaan. Usein yksityiset päiväkodit ovat kunnallisia yksiköitä pienempiä kooltaan, eli lapsipaikkojen määrä on maltillisempi.


Olisipa kiva nähdä lapsesi päiväkodissamme!