Ota yhteys ANKKALAMMEN päiväkotiin! 
fi

KILONPUISTON KIELIKYLPYPÄIVÄKOTI


"I like that we do fun things with friends. I'm happy that we learn."

Pienessä Kilonpuiston päiväkodissamme kaikki tuntevat toisensa, ja jokaisen ajatuksille ja mielipiteille on tilaa. Kaiken toiminnan keskiössä on vuorovaikutus lasten ja päiväkodin aikuisten välillä. Ilo, nauru ja huumori kuuluvat arkeemme. Panostamme leikkiin ja tuemme lasten ystävyyssuhteita. Toimimme paljon pienryhmissä, mutta päiväkodissamme kaiken ikäiset lapset opettelevat toimimaan myös yhdessä.

Kannustamme lapsia kokeilemaan uusia asioita ja luomme tilanteita, joista lapsi saa onnistumisen tunteita. Lapsella on into oppia uusia asioita, ja me tuemme tätä. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin on. Pienessä päiväkodissa voimme kohdata jokaisen lapsen, ja lapsilla on oikeus ilmaista itseään, mielipiteitään ja ajatuksiaan.

Olemme kiitollisia saadessamme tukea pienten kasvua ja kehitystä aina "isoiksi" koululaisiksi tutussa ja turvallisessa ympäristössä.


Soita | WhatsApp: 044 577 5356 
Vanharaide 3 A, 02610 ESPOO
Avoinna arkisin 07:30-17:00


SIJAINTI: Kilonpuiston päiväkotimme sijaitsee aivan Kilon juna-aseman vieressä. Sisäänkäynnin löydät junaparkin lähellä olevien kerrostalojen sisäpihalta.

PARKKIPAIKAT: Lähimmät parkkipaikat löytyvät Kilon aseman junaparkista (24h). Lasta tuodessa ja hakiessa auton voi jättää hetkeksi päiväkodin sisäpihalle, jonne ajetaan Kilonpuistonkadun puolelta (kulku on yksisuuntainen). Kun pysähdyt sisäpihalle lapsen tuomisen tai hakemisen yhteydessä, auto tulee parkkeerata keula ajosuuntaa kohden vaaratilanteiden välttämiseksi. Sisäpihalla voi liikkua pieniä lapsia! Saat päiväkodilta pysäköintiluvan pihalle.

JULKISILLA: Kilonpuiston päiväkodille pääsee junilla U ja E (Kilon asema). Myös bussilinjalla 114 pääsee päiväkodin lähelle (Trillakadun pysäkki).


KILONPUISTON PÄIVÄKODISSA OPPIVAT JA MAAILMAA IHMETTELEVÄT

Stars, Clouds ja Rainbows -ryhmät

Kaikissa lapsiryhmissämme, Stars, Clouds ja Rainbows, harjoitellaan arjentaitoja, sosiaalisia taitoja ja leikkitaitoja päivittäisen toiminnan kautta. Pääsääntöisesti ohjaamme englanninkielellä.

Oppimisen alueet sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa ovat Kielten rikas maailma, Ilmaisun monet muodot, Minä ja meidän yhteisömme, Tutkin ja toimin ympäristössäni, sekä Kasvan, liikun ja kehityn.

Alla on kuvattu tarkemmin eri ryhmien toiminnan painotuksia.

STARS

3-4-VUOTIAAT

Päiväkodin alkaessa tutustumme toisiimme ja harjoittelemme päiväkodin rutiinien ja sääntöjen noudattamista. Etenkin vasta meillä aloittaneiden lasten kanssa periaatteenamme on kiireettömyys - toiminta on lapsilähtöistä.

Stars-ryhmässä sosiaaliset ja leikkitaidot ovat etusijalla. Lapset harjoittelevat vuorovaikutustaitoja opettajien tuella; esimerkiksi vuorottelua, jakamista sekä ajatustensa ja ideoidensa ilmaisua kavereille. Painotamme myös hieno- ja karkeamotoristen taitojen vahvistamista leikin ja luovien menetelmien kautta.

Starsit oppivat ja harjoittelevat arjen taitoja kuten pukeutumista, itsenäistä wc:ssä käyntiä, tavaroistaan huolehtimista ja hyviä pöytätapoja ruokailuaikoina. Kohteliaan kielen käyttö on päivittäisessä arjessa mukana.

Englannin kielen oppiminen alkaa pienillä perusasioilla. Please, thank you, help me please. Myös kielen oppimista lähestymme leikin kautta. Lapsi oppii englantia laulamalla, kuuntelemalla tarinoita ja seuraamalla kuvallisia ohjeita. Lasta rohkaistaan puhumaan ja toistamaan sanoja englanniksi.

CLOUDS

5-VUOTIAAT VISKARIT

Viskari valmistaa lapsia eskariin. Viiden vuoden ikää pidetään intensiivisen kehityksen ja oppimisen vaiheena. Tällöin lapsen ajattelutaidot monipuolistuvat; he mielellään tutkivat erilaisia ilmiöitä ja kokeilevat asioita, sekä pohtivat isoja kysymyksiä aikuisten kanssa.

Yksi Clouds-ryhmän painopisteistä on sosio-emotionaalisten eli tunnetaitojen harjoittelu. Tämä sisältää tunteiden tunnistamista ja nimeämistä, omien tunteiden säätelyn harjoittelua, ja oman toiminnan vaikutusten tiedostamista muihin ihmisiin ja näiden tunteisiin.

Clouds-ryhmässä jatketaan arjen taitojen harjoittelua, kuten käsien pesua saippualla, siivoamista leikin jälkeen, pukeutumista ja omista tavaroista huolehtimista. Totutellaan pidempiin pöytätyöjaksoihin ja harjoitellaan äänteitä, numeroita ja muotoja. Lapset oppivat tunnistamaan, kirjoittamaan, laskemaan, yhdistämään numeroita ja lukumääriä esineisiin. Viisivuotiaana lapset osaavat sanoa useimmat äänteet, joten käymme läpi kirjain-äänne vastaavuuksia englanniksi. 

Lapset oppivat päivittäin uusia sanoja ja ilmaisuja englanniksi kuunnellessaan tarinoita ja keskustellessaan kavereiden ja opettajien kanssa. Viskarit osaavat jo melko hyvin kommunikoida englannin kielellä.

RAINBOWS

6-VUOTIAAT ESKARIT

Rainbowsit ovat päiväkodin vanhimmat. Isoimpina lapsina eskarit saavat olla esimerkkinä ja mallina pienemmille.

Rainbowssit osallistuvat päivittäin viralliseen esiopetukseen, joka valmistaa heitä kouluun. Esiopetuksen päätavoitteena on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. 

Esiopetus antaa hyvät lukivalmiudet ja työskentelytaidot kouluun. Esiopetuksen pääopetuskieli on englanti, mutta siihen sisältyy kerran viikossa järjestettävä suomen kielen tunti.

Olennainen osa esiopetuksen toimintaa ovat havainnolliset, lasten aktiivisuutta, itsenäistä asioiden tutkimista ja luovuutta tukevat työtavat, kuten myös ohjattu ja lasten omaehtoinen leikki. Rainbowsit oppivat ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan itsenäisemmin. Myös tärkeä kaveritaitojen ja tunteiden opettelu jatkuu läpi eskarin. 

Mahdollisuuksien mukaan eskarit osallistuvat keväisin uimakoulun ohjattuun uimaopetukseen Leppävaaran uimahallilla, ja heille järjestetään yöeskari päiväkodissa.   


PÄIVÄRYTMI

Olemme avoinna 07:30-17:00

 • 07:30 Päiväkoti aukeaa, vapaata leikkiä
 • 08:00-8:45 Aamupala 
 • 09:15 Aamupiiri 
 • 09:30 Stars ulkoilu | Clouds ja Rainbows opetustuokio
 • 10:45 Stars opetustuokio | Clouds & Rainbows ulkoilu
 • 11:30 Satuhetki 
 • 11:45 Lounas
 • 12:15 Lepohetki
 • 13:15  Stars leikki tai lepo | Clouds ja Rainbows vapaata leikkiä tai iltapäivätuokio
 • 14:30 Satuhetki
 • 14:45 Välipala
 • 15:30 Ulkoilu
 • 17:00 Päiväkoti sulkeutuu 

LAAJAT JA MONIPUOLISET OPPIMISYMPÄRISTÖT

Lasten kiinnostuksen kohteista riippuen järjestämme säännöllisesti yhteisiä juhlia ja päiväkodin ulkopuolelle suuntautuvia retkiä. Niiden myötä lasten oppimisympäristöt laajenevat ja monipuolistuvat.

Päiväkotimme pihan lisäksi ulkoilemme ympäröivässä luonnossa. Vuodenaikojen mukaan käymme mm. lähimetsissä, Köysipyramidi-hiekkakentällä, Kilon ja Leppävaaran alueiden hiihtoladuilla, sekä Säterin kentän tekojäällä. Viikoittain käymme jumpassa Olarin voimistelijoiden Kilon jumppasalissa. Lisäksi päiväkodissamme voi osallistua Juvenalian viikoittaiseen päiväkotimuskariin muskariopen johdolla. Retkeilemme myös säännöllisesti Espoossa ja muualla pääkaupunkiseudulla.

Retkien lisäksi arkeamme rikastuttavat juhlat. Juhlimme suomalaisia sekä perheiden ja työntekijöiden kulttuureista nousevia juhlia. Vietämme kaikkien ryhmien kanssa yhdessä juhlapyhiä ja lasten syntymäpäiviä. Muun muassa Halloween on jokavuotinen lasten suosikki. Vanhemmat pääsevät myös viettämään kanssamme joulujuhlaa, kevätjuhlaa sekä äitien- ja isänpäivää. Päiväkodin viestisovelluksen kautta yhteiset riemun hetket välittyvät perheille talteen kuvina ja videoina.

VARHAISKASVATUS - JA ESIOPETUSSUUNNITELMAT

Lapsen aloittaessa päiväkodin kutsumme perheen Tervetuloa varhaiskasvatukseen -keskusteluun. Keskustelussa käymme läpi ne asiat, jotka auttavat meitä toteuttamaan varhaiskasvatusta ja/tai esiopetusta lapsenne ja perheenne tarpeet huomioiden. Katso myös, mitä tulisi huomioida lapsen päiväkodin aloituksessa.

Seuraamme Espoon varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaa, ja vuosittain teemme lapsi- ja ryhmäkohtaiset suunnitelmat. Lapsikohtaiset suunnitelmat teemme yhteistyössä huoltajien kanssa varhaiskasvatus(VASU)- ja esiopetus(LEOPS)-keskusteluissa. Ryhmäkohtaisten suunnitelmien perustana ovat lasten henkilökohtaisista suunnitelmista nousseet tarpeet ja mielenkiinnon kohteet.

Edellä kuvattujen keskustelujen lisäksi perhe voi milloin tahansa kääntyä henkilökunnan puoleen ja tarvittaessa varata ajan keskusteluun, jos pienikin asia mietityttää.

Vähintään kerran vuodessa järjestämme ryhmien omat vanhempainillat.


Olisipa kiva nähdä lapsesi päiväkodissamme!